Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Usluge rehabilitacije i funkcionalnog osposobljavanja korisnika:

Rad Udruge temelji se na pružanju edukacijsko - rehabilitacijske podrške kroz organizirane radionice i individualan pristup u radu, organiziranje kvalitetnog oblika provođenja slobodnog vremena u suradnji s obitelji, stručnim timom Udruge te prema interesima samih korisnika.

Rad Udruge temelji se na pružanju edukacijsko - rehabilitacijske podrške kroz organizirane radionice i individualan pristup u radu, organiziranje kvalitetnog oblika provođenja slobodnog vremena u suradnji s obitelji, stručnim timom Udruge te prema interesima samih korisnika.

Ključne skupine aktivnosti Udruge su:

Individualni rehabilitacijski postupci

Asistencija

Poludnevni boravak

Ostale aktivnosti

Podrška u zapošljavanju

1. Logopedski postupci

2. Fizikalni tretmani

3. Radno terapijski postupci

4. Senzorna integracija

 

1. Asistent u vrtiću

2. Asistent u nastavi

3. Pomoć u učenju

4. Osobni asistent

1. Klub Srce - organizirano provođenje slobodnog vremena - 4 sata dnevno za korisnike iznad 18 godina

2. Usluge specijaliziranog prijevoza

1. Kreativne radionice

2. Terapijsko plivanje

3. Terapijsko jahanje

4. Edukacijsko rehabilitacijske igraonice za predškolsku dob

4. Savjetovanja i individualni razgovori od strane stručnjaka

1. Zapošljavanje osoba smanjene radne sposobnosti

2. Razvoj društvenog poduzetništva

Donatori

Pravni okviri

Medijska podrška