Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Poludnevni boravak i Klub Srce 2017.-2020.

Trogodišnji program za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Program je dobiven u sklopu poziva "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ (za razdoblje od 2017. do 2020. godine) objavljenog od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a kojim će se nastojati osigurati veća dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja, povećanje kvalitete usluga, smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva, poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina brojnih članova naše lokalne zajednice, a isto tako osigurati razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinica područne i lokalne samouprave, ustanova socijalne skrbi, udruga, i različitih sustava.

OPĆI CILJ PROGRAMA:

Doprinijeti smanjivanju socijalne isključenosti i siromaštva osoba s invaliditetom te unaprijediti kvalitetu njihovog života kroz pružanje integrativnih socijalnih usluga u zajednici

SPECIFIČNI CILJEVI PROGRAMA:

1. Osigurati usluge poludnevnog boravka, psihosocijalne podrške i klupskih aktivnosti za osobe s invaliditetom na području grada Sv. Ivana Zeline i općine Bedenica te odgovarajuću podršku njihovim obiteljima.

2. Poticanje učenja novih vještina za zapošljavanje i aktiviranje korisnika u okviru socijalno poduzetničkih aktivnosti

Utjecaj programskih aktivnosti na korisnike očitovat će se u vidu poboljšanih vještina za svakodnevni život i život u zajednici, očuvanih ili poboljšanih funkcionalnih sposobnosti, stjecanju novih znanja i vještina, većoj samostalnosti te boljoj kvaliteti života korisnika i njihovih obitelji. Uključivanjem osoba s invaliditetom u programske aktivnosti te njihova veća samostalnost, članovima obitelji koji o njoj skrbe omogućit će se više vremena za druge aktivnosti, rad, odmor i vrijeme u kojem se mogu posvetiti drugim članovima obitelji ili brinuti o sebi i vlastitom zdravlju što će se pozitivno odraziti na kvalitetu života same obitelji. Uz to će se temeljem analize potreba obitelji osigurati dodatna podrška koja može uključivati i pomoć obitelji u kući kroz volonterski doprinos koji udruga godinama uspješno provodi, putem pomoći u savjetovanju, povezivanju s drugim pružateljima usluga i druge, što će dovesti do rasterećenja obitelji i bolje ravnoteže njihova privatnog i poslovnog života te kvalitete obiteljskih odnosa. Kroz programske aktivnosti i uključenost korisnika u život zajednice doprinijet će se senzibilizaciji javnosti, razvijanju odnosa uzajamnosti, solidarnosti i zajedničke odgovornosti u stvaranju inkluzivnog društva i stvaranju uvjeta za neposredno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim segmentima društvenog života. Predloženi program i njegove aktivnosti  primjer su dobre prakse proširivanja i nadopunjavanja socijalnih i drugih usluga u zajednici koje pruža javni sektor (obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo), čime se doprinosi jačanju planskog pristupa i zajedničkom djelovanju različitih nositelja usluga u zajednici što će se pozitivno odraziti na  mogućnosti zajednice za učinkovitu prevenciju institucionalizacije.

Partnerske organizacije su Centar za socijalnu skrb i Grad Sveti Ivan Zelina.

Grad Sv. Ivan Zelina sudjeluje s financijskim sredstvima i uključen je u provedbu svih aktivnosti senzibilizacije i informiranja javnosti vezanih uz ljudska prava, jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom, suradnja na promidžbi programa, pružanje relevantnih informacija.

Centar za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina – sudjeluje aktivnostima analize potreba korisnika i njihovih obitelji, izradi individualnih planova podrške te izradi plana rada u promidžbi programa, pružanju relevantnih informacija izvoditeljima programa, a vezano za potencijalne nove korisnike programa, upućuje korisnike, sudjelovanje u aktivnostima educiranja i informiranja korisnika programa o korištenju socijalnih prava, te održavanje tribina o prezentaciji predloženog programa.

Izvori financiranja

Članstva Udruge Srce